Tag: GRAMMAR

Most commonly used connective words and phrases

Connectives, or linking words, are essential in formal English writing to link clauses, sentences, paragraphs, and ideas together to form a cohesive unit of...
irregular verbs

Irregular Verbs Past Participle (Part 2) [Grammar Exercise]

[Bài tập ngữ pháp] Động từ bất quy tắc - Quá khứ phân từ [Phần 2] | [Grammar Exercise] Irregular Verbs
irregular-verbs

Irregular Verbs Past Participle (Part 1) [Grammar Exercise]

[Bài tập ngữ pháp] Động từ bất quy tắc - Quá khứ phân từ [Phần 1]
irregular-verbs

Irregular Verbs Past Simple (Part 2) [Grammar Exercise]

[Bài tập ngữ pháp] Động từ bất quy tắc - Thì quá khứ đơn [Phần 1]
irregular verbs

Irregular Verbs Past Simple (Part 1) [Grammar Exercise]

[Bài tập ngữ pháp] Động từ bất quy tắc - Thì quá khứ đơn [Phần 1]

Reported Speech: Present Simple [Grammar Exercise]

Complete these sentences with the Reported Speech (Present Simple) | Bài tập ngữ pháp: Câu tường thuật (thì hiện tại đơn)

Most Common Prefixes

Tiền tố là phần thêm phía trước của một từ có chức năng làm cho nghĩa của từ đó khác đi so với từ gốc. Học các prefixes sẽ giúp đoán nghĩa từ mới dễ dàng hơn.

111 most common Irregular Verbs

Bảng động từ bất quy tắc thông dụng nhất có kèm nghĩa tiếng việt | Văn phạm tiếng anh | 111 very common Irregular verbs | Grammar English

Articles 2 [Grammar Exercise]

Grammar Exercise | Articles 2 | Bài tập Ngữ pháp tiếng anh - Mạo từ

Articles 1 [Grammar Excercise]

Grammar Exercise | Articles 1 | Bài tập Ngữ pháp tiếng anh - Mạo từ