Sau một thời gian đọc và học Kinh Thánh, tôi nhận ra Kinh Thánh có nhiều điểm thú vị. Xin mạo muội chia sẻ dù rất có thể những điều này không mới mẻ gì đối với nhiều bạn đọc.

DANH THIÊN CHÚA

1. Ngay câu đầu tiên của cuốn đầu tiên – sách Sáng Thế, đã nhắc đến Thiên Chúa: St 1,1 “Lúc khởi đầu, THIÊN CHÚA sáng tạo trời đất.”
Và câu cuối cùng của cuốn cuối cùng – sách Khải Huyền, nhắc đến Danh Chúa Giê-su: Kh 22,21 “Chúc mọi người được ân sủng của CHÚA GIÊ-SU.”

2. Trong mỗi cuốn sách của bộ Cựu Ước, những câu đầu của chương đầu và những câu cuối của chương cuối đều nhắc đến Thiên Chúa hay Đức Chúa, kể cả sách ngôn sứ Ô-va-đi-a, sách ngắn nhất của Cựu Ước (chỉ có 21 câu). Ví dụ:

St 1,1“Lúc khởi đầu, THIÊN CHÚA sáng tạo trời đất.”
St 50,25(chương cuối 50, câu cuối 26) “Thế nào THIÊN CHÚA cũng sẽ viếng thăm anh em…”
Xh 1,17“Nhưng các bà đỡ có lòng kính sợ THIÊN CHÚA…”
Xh 40,38(chương cuối, câu cuối) “Đám mây của THIÊN CHÚA đậu trên Nhà Tạm ban ngày, còn ban đêm có lửa trong mây…”
Lv 1,1“ĐỨC CHÚA gọi ông Mô-sê, và từ Lều Hội Ngộ, NGƯỜI phán với ông…”
Lv 27,34(chương cuối, câu cuối) “Đó là mệnh lệnh ĐỨC CHÚA đã truyền cho Mô-sê nói lại cho con cái Ít-ra-en, trên núi Xi-nai.”
Ds 1,1“Tại sa mạc Xi-nai… ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê trong Lều Hội Ngộ…”
Ds 36,13(chương cuối, câu cuối) “Đó là những mệnh lệnh và lề luật ĐỨC CHÚA đã truyền cho con cái Ít-ra-en qua trung gian ông Mô-sê.”
Đnl 1,3Năm thứ 40… ông Mô-sê nói với con cái Ít-ra-en, chiếu theo tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông nói với họ.
Đnl 34,11(chương cuối, câu cuối 12) “ĐỨC CHÚA đã sai ông Mô-sê thực hiện mọi điều thiêng dấu lạ tại nước Ai-cập…”

3. Cũng như Cựu Ước, trong mỗi cuốn sách của bộ Tân Ước, những câu đầu của chương đầu và những câu cuối của chương cuối đều nhắc đến Danh Chúa Giê-su hoặc các tước hiệu của Ngài như: Chúa, Thầy, Đức Kitô, Trời, Con Thiên Chúa, Người, Ta; kể cả sách 2Ga, sách ngắn nhất của bộ Tân Ước (chỉ có 13 câu). Ví dụ:

Mt 1,1“Đây là gia phả ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ…”
Mt 28,20(chương cuối, câu cuối) “THẦY ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
Mc 1,1“Khởi đầu Tin Mừng ĐỨC GIÊ-SU
KI-TÔ, CON THIÊN CHÚA.”
Mc 16,20(chương cuối, câu cuối) “Các Tông Đồ đi rao giảng khắp nơi, có CHÚA cùng hoạt động với các ông.”
Lc 1,2“Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến… và đã phục vụ lời CHÚA truyền lại cho chúng ta.”
Lc 24,53(chương cuối, câu cuối) “(Các Tông Đồ) hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng THIÊN CHÚA.”
Ga 1,1“Lúc đầu đã có NGÔI LỜI, NGÔI LỜI vẫn hướng về THIÊN CHÚA, và NGÔI LỜI là THIÊN CHÚA.”
Ga 21,25(chương cuối, câu cuối) “Còn bao nhiêu điều khác ĐỨC GIÊ-SU đã làm.”

TÌNH YÊU PHU PHỤ

1. Hình bóng hôn nhân được nhắc đến ngay trong chương đầu của sách Sáng Thế và trong hai chương cuối của sách Khải Huyền.

St 1,27-28“Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất.”
Kh 21,2“Tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như Tân Nương để đón Tân Lang.”
Kh 22,17Thần Khí và Tân Nương nói: “Xin Ngài ngự đến!”

2. Hôn nhân cũng được đề cập đến trong các sách Cựu Ước như: Sách Hô-sê, I-sai-a, Giê-rê-mi-a, Ê-dê-ki-en, Diễm ca.

Và trong các sách Tân Ước như: sách Mát-thêu (22,2-14;25,1-13), Gio-an (3,28-29), Ê-phê-xô (5,25-33)

Bình Luận