Ví thử

một lần bạn chia san,

bạn mới hiểu

hạnh phúc trao ban là hạnh phúc lãnh nhận.

Ví thử

đôi lúc bạn chạnh lòng,

bạn mới thấy

ngay bên ta không ít mảnh đời bất hạnh.

Ví thử

bạn đặt tay trên lòng,

bạn sẽ nói

đã đến lúc ta phải đặt lòng trên tay.

Bình Luận