Tôi đọc Kinh Thánh (2) – Phần 7

Rẻ rúng a) Ông Giu‑se bị các anh bán: Những lái buôn người Ma‑đi‑an đi qua đó kéo Giu‑se lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho...

Tôi đọc Kinh Thánh (2) – Phần 6

Đức Giê‑su viết trên đất Tin Mừng Gio‑an ghi duy chỉ một lần Đức Giê‑su viết. Các kinh sư và người Pha‑ri‑sêu dẫn đến trước mặt...

Tôi đọc Kinh Thánh (2) – Phần 5

Ki‑tô hữu là ai? (x. Mục 12d) a) Là bạn của Đức Ki‑tô và người nhà của Thiên Chúa: “Anh em là bạn hữu của Thầy,...

Tôi đọc Kinh Thánh (2) – Phần 4

Hôn nhân trong bốn sách Tin Mừng a) Mát‑thêu và Mác‑cô: Đức Giê‑su nói: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có...

Tôi đọc Kinh Thánh (2) – Phần 3

Đôi mắt và sự cám dỗ a) Sa ngã: Người đàn bà thấy trái đó: ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì...

Tôi đọc Kinh Thánh (2) – Phần 2

Thiên Chúa chọn ai tùy ý Người a) Sách Cựu Ước: Giu‑đa (người con thứ tư của ông Gia‑cóp và bà Lê‑a) là người thừa kế...

Tôi đọc Kinh Thánh (2) – Phần 1

Sai lầm của A-đam a) Nghe lời vợ hơn Lời Chúa: Với con người Chúa phán: “Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây...