Cách ghi nhớ Kinh Thánh (Phần 7)

ÂN SỦNG VÀ BÌNH AN - CÂU 1-4.7 Thánh Phao-lô thường bắt đầu các thư bằng câu: "Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và...

Cách ghi nhớ Kinh Thánh (Phần 6)

TÔN KÍNH CHA MẸ - CÂU 2 / 3 Lv 19,3Mỗi người trong các ngươi phải kính sợ cha mẹ.Hc 3,2-3(Hc 3,2-16)Đức Chúa làm cho...

Cách ghi nhớ Kinh Thánh (Phần 5)

CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU - HAI CHƯƠNG ÁP CUỐI CỦA 4 TIN MỪNG Mt 26–27Mc 14–15 Lc 22–23Ga 18–19  PHỤC SINH - CHƯƠNG CUỐI CÙNG...

Cách ghi nhớ Kinh Thánh (Phần 4)

KHÔNG TIN - CÂU 6 / 16 / 60 / 66 Mc 6,6Người lấy làm lạ vì họ không tin.1Cr 6,6Anh em đã kiện cáo...

Cách ghi nhớ Kinh Thánh (Phần 3)

CÁI NẾT CỦA CHỊ EM - 3,4(Liên tưởng câu: Tam tòng Tứ đức) 1Pr 3,3-4(1Tm 3,3-4)(Ep 5,3-4) (Cn 2,3-4)(Cn 3,3-4)Ước chi vẻ duyên dáng của...

Cách ghi nhớ Kinh Thánh (Phần 2)

AI CÓ TAI THÌ NGHE - CÂU 9 Mt 13,9(Mc 4,9)Ai có tai thì nghe.1V 3,9Vua Sa-lô-môn thưa: “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây,...

Cách ghi nhớ Kinh Thánh (Phần 1)

Trong bộ Kinh Thánh, tôi nhận ra không ít câu có những con số trùng nhau, và mang ý nghĩa gần giống nhau. Sự...

Những Điều Thú Vị

Sau một thời gian đọc và học Kinh Thánh, tôi nhận ra Kinh Thánh có nhiều điểm thú vị. Xin mạo muội chia sẻ...