Tongue Twisters with audio – Bài tập “Líu Lưỡi” bạn có...

Bài tập dạng này mình tạm gọi là "Líu lưỡi". Với những dạng bài tập kiểu này, thật khó để phát âm đúng vì...

Tongue Twisters with “TH”

Speaking tongue twisters is one way to improve your English pronunciation.

English Pronunciation

These interative charts of English pronunciation will help you to familiarize with how English sounds.