Most Common Suffixes

Hậu tố suffixes là một phần từ được thêm vào sau gốc từ làm đổi nghĩa của từ. Hậu tố có thể giúp nhận biết loại từ, thì được dùng hoặc các từ loại cùng nhóm.

Most Common Prefixes

Tiền tố là phần thêm phía trước của một từ có chức năng làm cho nghĩa của từ đó khác đi so với từ gốc. Học các prefixes sẽ giúp đoán nghĩa từ mới dễ dàng hơn.