Table of English Tenses

Table of English tenses - Grammar | Bảng đầy đủ các thì dùng trong tiếng anh - Ngữ pháp

Most Common Prefixes

Tiền tố là phần thêm phía trước của một từ có chức năng làm cho nghĩa của từ đó khác đi so với từ gốc. Học các prefixes sẽ giúp đoán nghĩa từ mới dễ dàng hơn.