Make or Do

The verbs make and do can be confusing in English because the meaning is similar but they co-occur with different words. See how to distinguish make and do.

Most Common Prefixes

Tiền tố là phần thêm phía trước của một từ có chức năng làm cho nghĩa của từ đó khác đi so với từ gốc. Học các prefixes sẽ giúp đoán nghĩa từ mới dễ dàng hơn.