Most Common Suffixes

Hậu tố suffixes là một phần từ được thêm vào sau gốc từ làm đổi nghĩa của từ. Hậu tố có thể giúp nhận biết loại từ, thì được dùng hoặc các từ loại cùng nhóm.

Most Common Prefixes

Tiền tố là phần thêm phía trước của một từ có chức năng làm cho nghĩa của từ đó khác đi so với từ gốc. Học các prefixes sẽ giúp đoán nghĩa từ mới dễ dàng hơn.

111 most common Irregular Verbs

Bảng động từ bất quy tắc thông dụng nhất có kèm nghĩa tiếng việt | Văn phạm tiếng anh | 111 very common Irregular verbs | Grammar English

Table of English Tenses

Table of English tenses - Grammar | Bảng đầy đủ các thì dùng trong tiếng anh - Ngữ pháp

Make or Do

The verbs make and do can be confusing in English because the meaning is similar but they co-occur with different words. See how to distinguish make and do.