Cách ghi nhớ Kinh Thánh (Phần 4)

KHÔNG TIN – CÂU 6 / 16 / 60 / 66

Mc 6,6Người lấy làm lạ vì họ không tin.
1Cr 6,6Anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, lại còn đem nhau ra trước tòa những người không có đức tin.
Lc 17,6Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”
Ga 19,6Khi vừa thấy Đức Giê-su, các thượng tế và các thuộc hạ liền kêu lên rằng: “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!”
Dt 11,6Mà không có đức tin, thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa, vì ai đến gần Thiên Chúa, thì phải tin là có Thiên Chúa, và tin Người là Đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm Người.
Rm 12,6Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin.
St 6,6Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong lòng.
Mc 16,16Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.
Ga 6,60Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”
Ga 6,66Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa.

CÁC TÔNG ĐỒ KHÔNG TIN LỜI CÁC PHỤ NỮ – CÂU 11

Lc 24,11Nhưng các ông cho là chuyện lẩn thẩn, nên chẳng tin.
Mc 16,11Nghe bà Ma-ri-a Mác-đa-la nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

NGƯỜI CÔNG CHÍNH – CÂU 10 / 19

Mt 5,10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Rm 3,10Không ai là người công chính, dẫu một người cũng không.
Rm 4,10Ông Áp-ra-ham được kể là người công chính khi nào? Trước hay sau khi ông được cắt bì? Không phải sau, mà là trước khi ông được cắt bì!
1Ga 3,10Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa; ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy.
Mt 1,19Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.
Mt 27,19Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: “Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, trong chiêm bao, tôi đã khổ nhiều vì ông ấy.”
Rm 5,19Vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.
Rm 6,19Anh em hãy dùng chi thể làm nô lệ sự công chính, để trở nên thánh thiện.
Rm 7,19Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.
Rm 10,10Có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ.

CHẬM HIỂU – CÂU 13

Mt 13,13Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe không hiểu.
Mc 4,13Người nói với các ông: “Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?”
Cv 4,13Họ thấy ông Phê-rô và ông Gio-an mạnh dạn và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa và thuộc giới bình dân, nên ngạc nhiên.
1Tm 1,13Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin.

PHAOLÔ, TÔI TỚ CỦA ĐỨC KITÔ GIÊSU – 1,1

Rm 1,1
(1Cr 1,1)
(2Cr 1,1)
(Pl 1,1)
(Tt 1,1)
Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Ki-tô
Giê-su; tôi được gọi làm Tông Đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa.

NGƯỜI ĐÃ CHỖI DẬY – CÂU 6

Mc 16,6
(Mt 28,6)
(Lc 24,6)
Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giê-su
Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã chỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này!”
Ga 20,6Ông Si-mon Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó.

ANH EM LÀ ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA – CÂU 16

1Cr 3,16
(2Cr 6,16)
Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?
Ga 2,16Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.”

CHIA RẼ – CÂU 25-26

Mt 12,25-26
(Mc 3,25-26)  
Biết ý nghĩ của họ, Đức Giê-su nói:
“Bất cứ nước nào tự chia rẽ, thì sẽ điêu tàn. Bất cứ thành nào hay nhà nào tự chia rẽ, thì sẽ không tồn tại. Nếu Xa-tan mà trừ Xa-tan, thì là Xa-tan tự chia rẽ: nước nó tồn tại sao được?”

SA CHƯỚC CÁM DỖ – CÂU 13

Mt 6,13Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Gc 1,13Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: “Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ”, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai.
Lc 4,13Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.
1Cr 10,13Thiên Chúa sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng.

NÀY CON XIN ĐẾN – CÂU 7-9

Dt 10,7-9Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.
Tv 40,7-9Lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: “Này con xin đến! Trong sách có lời chép về con rằng: con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng.”

Bình Luận