Cách ghi nhớ Kinh Thánh (Phần 2)

AI CÓ TAI THÌ NGHE – CÂU 9

Mt 13,9
(Mc 4,9)
Ai có tai thì nghe.
1V 3,9Vua Sa-lô-môn thưa: “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe.”

NGÔI LỜI – 1,1

Ga 1,1
(1Ga 1,1)
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
St 1,1Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.

THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN – 3,16

Ga 3,16Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời.
1Ga 3,16Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: Đó là Đức Ki-tô đã
thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.
1Tm 3,16Đức Ki-tô xuất hiện trong thân phận người phàm.

ANH EM BẮT CHƯỚC TÔI / CHỊU ĐỰNG ĐIÊN RỒ CỦA TÔI – CR 11,1

1Cr 11,1Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Ki-tô.
2Cr 11,1Phải chi anh em chịu đựng được một chút điên rồ của tôi!

KIỆN TOÀN LUẬT MÔ-SÊ – CÂU 17

Mt 5,17Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.
Lc 16,17Trời đất qua đi còn dễ hơn là một cái phết của Lề Luật rụng mất.

BỊ BÁCH HẠI TRONG THÀNH NÀY… – CÂU 23

Mt 10,23Khi người ta bách hại anh em trong thành này thì hãy trốn sang thành khác.
Cv 20,23Trừ ra điều này là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi.

GIÁ MÁU – 20,28

Mt 20,28Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Cv 20,28Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình.
(Mt 26,28)Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.

NGHE LỜI NGƯỜI – CÂU 5

Mt 17,5Ông Phê-rô còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”
Ga 2,5 (1Ga 2,5)Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo.”
Ga 10,45Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.
Lc 5,5Ông Si-môn đáp: “Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.”
Xh 19,5 (Hc 45,5)Vậy giờ đây, nếu các ngươi thật sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta.
(St 41,55)Rồi toàn xứ Ai-cập bị đói và dân chúng kêu lên Pha-ra-ô xin bánh ăn, Pha-ra-ô nói với mọi người Ai-cập: “Cứ đến với ông Giu-se; ông bảo gì các ngươi hãy làm theo.”

MỤC TỬ – CÂU 1-4

Ga 10,1-4Vị Mục Tử nhân lành…
1Pr 5,1-4Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em…
Gr 23,1-4Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác…
Tv 23, 1-4Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Bình Luận